Gümrük Hukuku

DAVA AVUKATLIĞI

Pratik ve profesyonel hukuki görüşü zamanında ve ekonomik şekilde sunmak ve uyuşmazlıkları masraflı ve uzun süren yargılama süreçlerine gerek kalmaksızın çözüme ulaştırmak ana amaç olmakla birlikte, davanın kaçınılmaz olması durumunda çalışma konuları içindeki uyuşmazlıklarda açılmış veya açılacak davalarda taraf vekili olarak yer alınmaktadır.

DENEYİM

Gümrük hukuku alanındaki, tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatın değerlendirilerek, en iyi uygulamayı/çözümü/savunmayı tespit etmek konusunda ciddi bir deneyime sahip durumdayız. Sektörün ticari gerçeklerini anlamak ve anahtar işlemleri yerine getirmek konusunda disiplinli uygulamalar bilgi ve veri koruma hassasiyetiyle yerine getirilmektedir. Hukuksal çözümlerin size gerçek bir değer katması gerekliliği öncelikli bir hedef olmakla, yukarıda belirtilen hususlarda 26 yıllık ciddi bir dava ve doğrudan uygulamaya yönelik birikimler sunulmaktadır.


Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, gümrük ve kaçakçılık mevzuatına ilişkin hükümler başta olmak üzere, idari yargı alanını da ilgilendiren ve çözümü, ciddi bir hukuki uzmanlık gerektiren uyuşmazlık türüdür.

Gerek gümrük idarelerinin işlemlerine karşı hukukçular dışında ilgililer veya temsilcileri tarafından gerçekleştirilen itiraz ve dava yollarının doğru uygulanması çok da mümkün değildir. Yanlış itiraz ve davalar ilgililerin yüksek oranda idari para cezaları ödemesine veya hürriyeti bağlayıcı ceza almasına neden olabilmektedir.

#

Gümrük uyuşmazlıklarının hukuki çözümü, konuya ilişkin, eşyanın menşei ve kıymetine ilişkin hükümler, tarifeye ilişkin hükümler, genel gümrük işlemlerine ilişkin hükümler, ithalat ve ihracata ilişkin hükümler, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili olmayan gümrük rejimleri, dış ticarete ilişkin hükümler başta olmak üzere tüm Gümrük Mevzuatı, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, EPDK Mevzuatı, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, idari Yargılama Usulü Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmak zorundadır.. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu alanlarda teknik bilgi ve tecrübe sahibi olunması zorunludur.

#

Gümrük mevzuatındaki risk, eşyanın müsaderesinden, yüksek oranlardaki idari para cezalarına, nakliye araçlarına el konulmasından, hürriyeti bağlayıcı cezalara, vergi cezalarından vergi kaçakçılığı suçuna kadar giden ağır yaptırımları içermektedir.

Bununla birlikte muafiyet kapsamında ithali yapılan eşyalara ait vergi ve resimlerin belli bir taahhüt karşılığında geri alınmak üzere yatırılması olarak tanımlanan teminatin iadesi de ciddi bir sorun olarak durmaktadır.

Mevzuat uyarınca, gümrük rejimlerine tabi tutulan eşyaların bu işlemlerine ilişkin tahakkuk eden teminata bağlanan gümrük vergileri ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin çözülmesi ve gümrük muafiyetine tabi eşyaların ithalat aşamasında verilen teminatlarının, yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sonra iadesinin sağlanması da faaliyet alanımız içerisindedir.

#